« Lifeblog post | Main | Lifeblog post »

Comments

Sneha

Poso ****** eisai re file?ti mia mas les, den exoume lefta, estaknei na to dextoalla tin alli mas les, oti i lusi einai na katanalwnoume apo ta topika magazia, kai na kanoyme diaspora tzirou,diladi, i lusi tha erthei apo to na katanalwnoume ki allo,den evales akomia0 myalo mou fainetai, kai poly fovamai kai oloi oi ellinesa0pes ston kosmo apla, na paei sto xwrio tou na kanei kamia kalliergeia, i akoma akoma na paei moutsos sta karavia, kai na afisei ta glentia me ta krasia kai ta kreataa0katalaves karataferi tou diadiktyou?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)